Profile

Join date: Mar 6, 2021

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Eia au 'o Kalamakua

Paliku 'o Kapukapu

Pō Puna i ka ua a ka 'Awa'awa

Ke kā au i ka makani 'o Ulumano 'o Puna


Kā sā manamana!

Badges
  • He Lei
    He Lei
    Became a member, completed profile and logged-in the website.
  • E Paepae hou 'ia
    E Paepae hou 'ia
    Followed at least 5 members